Stadgar

Home / Föreningen / Stadgar

Bostadsrättsföreningens verksamhet styrs förutom av Sveriges lag även av föreningens egna stadgar. I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som gäller och hur bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter regleras. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna.

Förslag till ordinarie föreningsstämma 2018 att anta nya stadgar (andra läsningen):

En sammanfattning av ändringarna i förslaget ovan finns nedan: