Revisorerna

Home / Föreningen / Revisorerna

Revisorns uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamhet i föreningen. En revisor ska vid utförande av sitt uppdrag beakta god revisorssed.

Revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman.

Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad senast tre veckor före föreningsstämman.

Vid ordinarie föreningsstämma 28 april 2021 valdes Beatrice Lidman (port 17A) till föreningsvald revisor.

Vill du komma i kontakt med revisorn är detta lättast via mail till revisorerna@brfpalatinen.se.