Ändring i lägenheten

Regler för ändring av lägenhet

Styrelsen måste godkänna

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.

Hur ansöker jag?

Ladda ner blanketten Ansökan ändring i lägenhet, fyll i alla uppgifter och skicka blanketten till styrelsen.

Vad är väsentliga ändringar?

Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

Alla ändringar som påverkar fastighetens yttre kräver styrelsens godkännande genom avtal samt oftast bygglov från Nacka kommun. Se Inglasning av balkong samt markis för mer information.

Viktigt att veta

  • Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan. Men det måste sökas tillstånd hos styrelsen först.
  • För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).
  • Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.
  • Ombyggnad av fastighetens VVS-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.
  • Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation.
  • Om lägenhetens dörrar inte skall användas, så måste de sparas. Dörrar får ej kasseras.
  • Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens sop- eller återvinningsrum och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar och gård.
  • Rivning av vägg och övrig ombyggnad skall genomföras på ett sådant sätt att byggdamm etc. inte sprids i trapphuset. Om detta ändå skulle ske, utan att lägenhetsinnehavaren omedelbart avlägsnar detta (städar/sanerar), kommer föreningen utan särskilt meddelande till lägenhetsinnehavaren att rengöra trapphuset på dennes bekostnad.
  • Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i portuppgången innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar eller nätter. Glöm inte att täcka över all ventilation i lägenhetes, så att inte damm tränger in i luftkanalerna. Sker det, så bekostas städningen av dig.
  • Endast spiskåpor med spjäll är tillåtet d.v.s. inga köksfläktar med motorer. Upptäcks annan fläkt, och det gör det alltid, får man själv bekosta borttagandet av densamma.