Hemförsäkring – Bostadsrättstillägg

Vår förening har en fastighetsförsäkring och i det avtalet finns ett kollektivt bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägg kompletterar bostadsrättshavarens egen hemförsäkring och omfattar det underhålls- och reparationsansvar som du som bostadsrättshavare har enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Övrigt i din lägenhet samt eventuellt förråd står du själv för i egen tecknad hemförsäkring. I de hemförsäkringar som tecknas enskilt av varje bostadsrättshavare är det brukligt att bostadsrättstillägget är ett komplement till hemförsäkringen. Föreningen betalar detta bostadsrättstillägg så det behöver således inte tecknas av den enskilde bostadsrättshavare.

Gör din skadeanmälan via detta formulär, tänk på att en ofullständig anmälan kommer ta längre tid att behandla.

Vem gäller försäkringen för?

Bostadsrättstillägget gäller för varje bostadsrättshavare.

Försäkrad egendom

Bostadsrättstillägget omfattar

  • egendom i lägenheten som tillhör bostadsrättsföreningen men som bostadsrättshavaren enligt bostadsrättslagen eller bostadsrättsföreningens stadgar är reparationsskyldig och underhållsskyldig för
  • fast egendom eller inredning i lägenheten som bostadsrättshavaren har bekostat
  • inglasad balkong, altan och tomtmark, som ingår i bostadsrätten.

Bostadsrättstillägget gäller bara om det inträffar en skada som inte omfattas av någon annan försäkring.

Vilka skador försäkringen gäller för

Bostadsrättstillägget gäller för skador i fastighetsförsäkringens avsnitt A7–A11, A 13, A 17 och A18 (vatten, brand, storm, inbrott, glas och allrisk.) Dessutom omfattar bostadsrättstillägget allriskskador som innebär att något av följande går sönder:

  • installationer för värme, vatten, avlopp, ventilation, luftkonditionering, gas eller el
  • hushållsmaskiner
  • sanitetsgods.

Bostadsrättstillägget gäller inte för skador på värmeslingor i golv.

Så värderas egendomsskador

När vi har konstaterat att vi kan ersätta en skada gör vi först en värdering för att fastställa skadekostnaden. Från skadekostnaden gör vi avdrag för ålder och självrisk och betalar sedan ut ersättning. Läs mer om det här i föreningens fastighetsförsäkringens avsnitt A 19–A 21.

Vi gör åldersavdrag för den skadade egendomen och för det material och arbete som behövs för att återställa skadan. Vi utgår från den tidpunkt när egendomen togs i bruk första gången. Tabellen visar när vi börjar göra åldersavdrag och hur mycket vi drar av.

Om egendomen före skadan behövde repareras eller bytas ut, kan vi göra en annan bedömning av åldersavdraget än i tabellen. I vissa fall kan åldersavdraget bli så stort att ni inte får någon ersättning alls.

Självrisk

Självrisken är 1 500 kronor per skada, utom vid vattenskador då den är 3 000 kronor.

Bostadsrättshavaren betalar ingen självrisk alls om fastigheten samtidigt har drabbats av en skada och den skadan ersätts genom fastighetsförsäkringen, såvida inte bostadsrättshavaren själv har vållat skadan genom vårdslöshet. Högsta ersättning Högsta möjliga ersättning är

  • 500 000 kronor vid en egendomsskada
  • 150 000 kronor vid en allriskskada
  • 50 000 kronor vid skador på tomtmark
  • 200 000 kronor vid skador på uthus och garage.
Riktvärden för att beräkna åldersavdrag