Kallelse extra föreningsstämma – installation av batterilager

HSB Brf Palatinen kallar samtliga medlemmar till extra föreningsstämma

Datum/tid: Torsdagen 9 november kl 19:00

Plats: Digitalt via Google Meet

Instruktioner för att ansluta digitalt samt bakgrund om batterilager har distribuerats via personlig kallelse i brevlådan!

Dagordning – förslag

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Introduktion till batterilager och stödtjänster
 11. Presentation av föreslagen installation och leverantör
 12. Öppen diskussion om batterilager
 13. Beslut om installation av batterilager
 14. Föreningsstämmans avslutande

Välkommen!

Styrelsen


Kommentarer

Lämna ett svar