Kallelse extra föreningsstämma – Nya stadgar

HSB BRF Palatinen kallar samtliga medlemmar till extra föreningsstämma för att besluta om nya stadgar till föreningen.

Med anledning av förändringar i bostadsrättslagen har HSB Stockholm tagit fram nya normalstadgar. De nya normalstadgarna innehåller även vissa förbättringar och förtydliganden. Utöver normalstadgarna föreslår styrelsen ett fåtal mindre ändringar för vår förening. De föreslagna nya stadgarna samt beskrivning av ändringarna hittar du på hemsidan här.

Datum/tid: Tisdagen 12 mars kl 19:00

Plats: Digitalt via Google Meet

Instruktioner för att ansluta digitalt till stämman har distribuerats via personlig kallelse i brevlådan!

Dagordning – förslag

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Förslag på nya stadgar – 2023 års normalstadgar för HSB-bostadsrättsförening
 11. Föreningsstämmans avslutande

Välkommen!

Styrelsen


Kommentarer

Lämna ett svar