KALLELSE EXTRASTÄMMA/FYLLNADSVAL 27 OKT

Två ledamöter i styrelsen har valt att ställa sina platser i styrelsen till förfogande i samband med att de flyttar från föreningen inom kort. Därför behöver vi nu med kort varsel kalla till ett fyllnadsval för att välja in nya styrelseledamöter. Ingen föranmälan krävs.

Vi uppmanar därför alla som kan tänka sig ställa upp som kandidater till styrelsen att snarast kontakta valberedningen och Jenny Furtenbach (sammankallande).

Kontaktuppgifter till Jenny
Telefon: 0708-400 950
E-mail: jennyfurtenbach@gmail.com

Datum: tisdagen den 27 oktober kl. 19.00 – 19.30
Plats: Gästrummet på Serenadvägen 15
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
4. Fastställande av dagordning
5. Val av två justerare
6. Fråga om kallelse behörigen skett
7. Valberedningens förslag till fyllnadsval
8. Stämmans avslutande

Varmt välkomna!
STYRELSEN