Kallelse extra föreningsstämma

HSB BRF Palatinen i Nacka kallar samtliga medlemmar till extra föreningsstämma!

Sedan ordinarie föreningsstämma har två styrelsemedlemmar sålt sina lägenheter i föreningen och därmed avgått från styrelsen. För att säkerställa en fungerande styrelse hålls denna extrastämma.

Datum/tid: Onsdagen 25 november kl 19:00

Plats: Digitalt via Zoom (se instruktioner i brevlådan)

För att undvika smittspridning har styrelsen beslutat att enbart hålla stämman digitalt på distans. För instruktioner, se separata utskick i brevlådan!

För medlemmar som inte har möjlighet att ringa in till stämman med telefon eller dator finns möjlighet att delta i föreningens gästrum i port 15.

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 12. Föreningsstämmans avslutande

Välkommen!

Styrelsen