Kallelse extra föreningsstämma om installation av solceller!

HSB BRF Palatinen i Nacka kallar samtliga medlemmar till extra föreningsstämma!

Datum/tid: Torsdagen 27 augusti kl 19:00

Plats: Forumkyrkan, Serenadvägen 25 (karta)

För att undvika smittspridning har styrelsen beslutat att även hålla stämman digitalt på distans. Medlemmar som är sjuka eller vill undvika folksamlingar kan ringa in till stämman med telefon eller dator. För instruktioner se separata utskick i brevlådan!

Dagordning – förslag

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Presentation av föreslagen leverantör – Solarwork AB
 11. Introduktion till solceller för bostadsrättsföreningar
 12. Information om gjord upphandling
 13. Presentation av offert
 14. Öppen diskussion solceller
 15. Beslut om installation av solceller
 16. Föreningsstämmans avslutande

Välkommen!

Styrelsen