Stämmoprotokoll från extra föreningsstämma 27 augusti 2020

Stämmoprotokollet från den extra föreningsstämman 27 augusti är nu färdigskrivet och signerat av alla parter.

Styrelsen kan glatt meddela att stämman enhälligt beslutade att installera solceller enligt av styrelsen inhämtad offert.

P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen publikt på föreningens hemsida. Protokollet finns dock tillgängligt för föreningens medlemmar på begäran.

Vänligen kontakta styrelsen eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i port 15 om ni vill ha en kopia på stämmoprotokollet.