Kallelse ordinarie föreningsstämma 2024!

HSB BRF Palatinen i Nacka kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma!

Datum/tid: Onsdagen 22 maj kl 19:00 (Dryck och lättare förtäring serveras från 18:30)

Plats: Föreningslokalen Romansen (BRF Rådet), Romansvägen 33 (karta)

För de medlemmar som ej har möjlighet att närvara på plats går det bra att ringa in till stämman på distans med telefon eller dator. För instruktioner, se separata utskick i brevlådan!

Dagordning – förslag

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning (tillgänglig via hemsidan inom kort)
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 18. Presentation av HSB-ledamot
 19. Beslut om antal revisorer och suppleant
 20. Val av revisor/er och suppleant
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
  1. Motion 1 – Förslag på nya stadgar – 2023 års normalstadgar för HSB-bostadsrättsförening (se https://brfpalatinen.se/foreningen/stadgar/)
 25. Föreningsstämmans avslutande

Välkommen!

Styrelsen


Kommentarer

Lämna ett svar