Kallelse ordinarie föreningsstämma 8 maj kl 19:00

HSB Brf Palatinen i Nacka kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen 8 maj kl 19:00.

Dryck och lättare förtäring serveras från 18:30.

Plats: Gårdshuset BRF Senaten, Serendvägen 22

Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 18. Presentation av HSB-ledamot
 19. Beslut om antal revisorer och suppleant
 20. Val av revisor/er och suppleant
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
  • Motion 1 – Information till boende och nyinflyttade
  • Motion 2 – Uteplatser
  • Motion 3 – Skylt för portar från gården
  • Motion 4 – Återvinning av lågenergilampor
  • Styrelsens förslag – Kameraövervakning i sop- och återvinningsrum
 25. Föreningsstämmans avslutande

Välkommen!

Styrelsen