Stämmoprotokoll från extra föreningsstämma 3 mars 2022

Stämmoprotokollet från den extra föreningsstämman 3 mars är nu färdigskrivet och signerat av alla parter.

P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen publikt på föreningens hemsida. Protokollet finns dock tillgängligt för föreningens medlemmar på begäran.

Vänligen kontakta styrelsen eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i port 15 om ni vill ha en kopia av stämmoprotokollet.