Kallelse ordinarie föreningsstämma 2021!

HSB BRF Palatinen i Nacka kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma!

Datum/tid: Onsdagen 28 april kl 19:00 (Hjälp med anslutning från 18:30)

Plats: Digitalt via Zoom

För att undvika smittspridning har styrelsen beslutat att enbart hålla stämman digitalt på distans. För instruktioner hur man ansluter till stämman; se separata utskick i brevlådan! Medlemmar som behöver hjälp med att ansluta kan kontakta styrelsen i förväg och få hjälp inför stämman.

Dagordning – förslag

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning (tillgänglig via hemsidan Årsredovisningar)
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 18. Presentation av HSB-ledamot
 19. Beslut om antal revisorer och suppleant
 20. Val av revisor/er och suppleant
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
  1. Motion 1 – Förvaring av pulkor i cykelförråd
  2. Motion 2 – Byta lås tvättstuga
  3. Motion 3 – Glädje för barnen
 25. Föreningsstämmans avslutande

Välkommen!

Styrelsen