Låg radonhalt i vår fastighet

Resultatet från vårens radonmätning har kommit. Provningsresultaten visar att föreningens fastighet har genomgående väldigt låga årsmedelvärden om mindre än 20 Bq/m3, med ett fåtal något högre mätningar.

Alla mätningar ligger dock med stor marginal under gränsvärdet 200 Bq/m3 i årsmedelvärde.

För mer information vänligen kontakta styrelsen.