Test av fjärrvärmenätet 1 februari

Stockholm Exergi har informerat att de kommer utföra tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 1 Februari. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00.

Under denna tid kommer värmeuttaget tillfälligt begränsas i föreningens fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.

Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.